Venlo-Blerick:

Medisch Centrum Galenus
Averbodestraat 2
5921 ES Venlo-Blerick

Beroepscode NVTCG Zhong: houding en gedragsregels

 

De beroepscode omschrijft het doen en laten van het praktiserende lid, ten opzichte van zijn cliŽnten en collegaís, voor leden van beroepsvereniging NVTCG ZHONG, hierna te noemen ZHONG. Onder een lid van ZHONG wordt verstaan: een praktiserend lid, een niet praktiserend lid en een aspirant lid. In de beroepscode vindt men onder andere de rechten en plichten van zowel het praktiserende lid als cliŽnt omschreven en is daarom bedoeld voor een praktiserend lid, hierna te noemen de TCG-therapeut.

 

De behandelovereenkomst

De TCG-therapeut gaat met een cliŽnt, die de wens te kennen heeft gegeven behandeld te willen worden dan wel advies te willen ontvangen, een mondelinge dan wel schriftelijke behandelovereenkomst aan.

Het is wenselijk de cliŽnt op voorhand duidelijk inzicht te geven over de kosten van een behandeling en de gang van zaken binnen de praktijk.

In de behandelovereenkomst moet de aard van de behandeling genoemd worden. Onder aard van de behandeling wordt verstaan: welke vorm(en) van TCG geŽigend is en/of zijn bij de betreffende klacht en het uiteindelijke behandeldoel. Het is wenselijk om in de behandelovereenkomst op te nemen dat na een aantal afgesproken behandelingen er een evaluatie plaatsvindt met betrekking tot de resultaten van de behandelingen.

 

1. Plichten TCG-therapeut

 

De TCG-therapeut:

informeert de cliŽnt (op diens verzoek) zoveel mogelijk over de behandeling. Dit wil zeggen dat hij een duidelijke uitleg geeft over de TCG- diagnose, de werkwijze, de mogelijke tijdelijke verergering van de klacht(en), alsmede over de staat van, en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft de klacht(en).

 

die de behandelingsovereenkomst heeft afgesloten, moet de behandeling zelf uitvoeren. Niettemin is het mogelijk dat hij een ander, met toestemming van de cliŽnt, de nodige verrichtingen laat doen waarbij hij zelf de eindverantwoordelijkheid houdt. In het geval van een stagiair dient de verrichting, met toestemming van de cliŽnt, onder toezicht van de verantwoordelijke TCG-therapeut te gebeuren.

 

zal, voor zover dat binnen zijn verantwoordelijkheid valt, gebruik maken van een deugdelijke ruimte van minimaal 10 vierkante meter en van steriele en hygiŽnische materialen. In geval van naalden wordt er bij voorkeur gebruik gemaakt van single use naalden. Indien men gebruik maakt van andere naalden dient men zich aan de richtlijnen te houden die staan in het WIP-rapport voor de acupunctuurpraktijk

 

houdt zijn vakkennis op peil en geeft daarom hulp en adviezen van goede kwaliteit.

dient de cliŽnt zonder onderscheid des persoon te behandelen.

behandelt spoedeisende gevallen met voorrang; is dit niet mogelijk dan dient de TCG- therapeut een collega in te schakelen

 

draagt er zorg voor dat de bereikbaarheid van zijn hulp is gewaarborgd; bij afwezigheid zorgt hij, indien noodzakelijk voor vervanging. Hij draagt de therapeutische gegevens van de cliŽnt over aan de vervanger, tenzij de cliŽnt daar bezwaar tegen maakt.

zal bij beŽindiging van zijn praktijk de cliŽnt daarvan tijdig in kennis stellen, teneinde continuÔteit van behandeling te waarborgen.

 

dient de cliŽnt als gelijkwaardig te behandelen, toont voldoende aandacht voor de klachten en neemt voldoende tijd voor het consult.

 

die zijn werkzaamheden verricht in een maatschap, besloten vennootschap of stichting dan wel andere rechtspersoon, dient duidelijk aan te geven dat het ZHONG-lidmaatschap persoonsgebonden is ,door het ophangen van de ZHONG- licentie in de praktijkruimte en dient altijd duidelijk aan te geven wie de therapie gegeven heeft en onder wiens naam gedeclareerd wordt.

 

informeert de cliŽnt vooraf duidelijk over de tarieven, telefonisch, via website en via een prijslijst aanwezig binnen de praktijkruimte.

 

wijst de cliŽnt duidelijk op welke behandelingen wel en welke mogelijk niet voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking komen.

 

zorgt dat originele rekeningen duidelijk gespecificeerd zijn. De gegeven therapie dient duidelijk vermeld te staan op de factuur.

 

zal voor behandeling van gezinsleden ( partner/echtgenoot/echtgenote en kinderen) of zichzelf geen factuur schrijven welke bij de zorgverzekeraar ingediend zal worden en zal te allen tijde de regels die zorgverzekeraars hier over hanteren, checken en volgen

zal bij de zorgverlening aan familie, waarbij wel een factuur geschreven wordt, aangeven dat er bij de zorgverzekeraar gecontroleerd dient te worden of deze factuur ter declaratie ingediend mag worden.

 

is verplicht een dossier bij te houden met gegevens over de gezondheid van de cliŽnt en de door hem uitgevoerde verrichtingen. Dit dossier dient zoals opgenomen in de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) 15 jaar bewaard te worden.

 

zal elk handelen vermijden dat ook maar op enigerlei wijze als misleidende of onjuiste reclame kan worden opgevat. Advertenties en websites dienen duidelijk en conform het beroepsprofiel te zijn.

verplicht de cliŽnt te wijzen op de klachtenregeling van ZHONG.

 

is bij een (ernstig) verschil van mening over de behandelwijze verplicht de klachtenregeling extra onder de aandacht en de cliŽnt te brengen.

2. Plichten cliŽnt

De cliŽnt:

zal naar beste weten de TCG-therapeut alle inlichtingen verstrekken en medewerking verlenen, die redelijkerwijs benodigd zijn voor een correcte behandeling.

verplicht zich tot betaling van het overeengekomen tarief c.q. tot betaling van geleverde kruiden, voedingssupplementen en/of andere remedies.

3. Rechten cliŽnt

De cliŽnt:

heeft het recht van vrije therapeutkeuze. Dit houdt ook in dat cliŽnt de behandeling op elk moment kan beŽindigen. Dit ontslaat hem echter niet van de financiŽle verplichting voor geleverde diensten te betalen.

heeft recht op duidelijke informatie.

mag uitsluitend behandeld worden met diens mondelinge maar liefst schriftelijke instemming. Een mondelinge toestemming tot behandelen wordt ook als wettige, geldige overeenkomst beschouwd.

heeft recht op inzage van zijn dossier met (indien gevraagd) uitleg ervan. Op verzoek dient binnen een redelijke termijn (2 weken) een kopie aan cliŽnt verstrekt te kunnen worden. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de cliŽnt moet de therapeut diens dossier binnen een termijn van 3 maanden vernietigen.

heeft recht op volledige privacy (zie 4).

heeft het recht op inzage in het klachtenreglement van beroepsvereniging ZHONG.

4. Privacy

De TCG-therapeut:

is verplicht tot geheimhouding van al datgene wat hem bij de uitoefening van zijn beroep ter ore is gekomen ten aanzien van de cliŽnt. Slechts indien de belangen van de cliŽnt ermee gediend zijn, mag hij, uitsluitend na (schriftelijke) toestemming, van deze vertrouwelijke gegevens mededeling doen aan derden. De cliŽnt moet er kennis van kunnen nemen wat over hem wordt doorgegeven.

zal niet verder doordringen tot de privťsfeer van de cliŽnt dan voor zijn therapeutisch handelen noodzakelijk is.

dient respectvol en zorgvuldig om te gaan met de openheid van de cliŽnt en zich terdege bewust te zijn van de machtsverhoudingen binnen de behandelrelatie en de kwetsbaarheid van de cliŽnt. De cliŽnt dient mede de privacy van de TCG-therapeut te respecteren. Indien de TCG-therapeut voornoemde afstand tot de cliŽnt niet denkt te kunnen behouden, dient hij de behandeling op een verantwoorde wijze te beŽindigen en duidelijk te maken aan de cliŽnt waarom door hem niet verder behandeld kan worden waarbij het tevens zinvol kan zijn de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging in te lichten.

zal zoveel mogelijk zorg dragen voor de privacy van de cliŽnt tijdens het consult in ruimtelijk en akoestisch opzicht.

zal het dossier en het gegevensbestand zo inrichten en beheren dat geheimhouding van de inhoud verzekerd is. Dossiers dienen in een afgesloten kast ťn af te sluiten ruimte bewaard te worden. In geval van een digitaal dossier moet sprake zijn van twee wachtwoorden, die nodig zijn om het desbetreffende dossier te openen. Het bewaren van gegevens op servers van derden wordt afgeraden.

dient zich te onthouden van alle verbale en/of lijfelijke intimiteiten die een juiste TCG-therapeutische relatie op welke manier dan ook in gevaar kunnen brengen.

dient bij behandeling van punten op intieme plaatsen van het lichaam van de cliŽnt de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen dit mede door van te voren aan te geven welk punt behandeld wordt, uit te leggen waarom en de client de gelegenheid te geven om dit niet toe te staan.

onthoudt zich van gedragingen die kunnen duiden op agressie of geweld, alsmede onthoudt hij zich van gedragingen die door de cliŽnt als seksueel intimiderend kunnen worden ervaren.

gedraagt zich voorts in overeenstemming met de normen voor een goed hulpverlener, zoals genoemd in deze beroepscode ,-en de andere regelementen van ZHONG en kan ter eigen bescherming bij ongewenst gedrag zich melden bij een vertrouwenspersoon van ZHONG.

dient zich van elementen van gedragingen, aangeduid onder punt 5, te onthouden -tegen zijn cliŽnt, -ook waar dergelijk gedrag niet tegen de wil van cliŽnt is of mocht blijken te zijn of waar de cliŽnt daaraan geen aanstoot blijkt te geven of zelf het initiatief tot die gedragingen neemt dan wel daarop zou aandringen of daartoe uitnodigt.

Het afwijken van deze norm is immers onverenigbaar met een behoorlijke beroepsuitoefening, niet in de laatste plaats vanwege de afhankelijke positie die de cliŽnt door de behandelrelatie ten opzichte van de TCG-therapeut inneemt.

5 seksueel intimiderend gedrag

Onder seksueel intimiderend gedrag wordt verstaan:

Iedere directe of indirecte, seksueel getinte uiting in woord, gebaar of afbeelding die ongewenst is of redelijkerwijze als zodanig kan worden ervaren door degene die ermee wordt geconfronteerd.

Te noemen zijn onder andere:

- seksistische opmerkingen of gedragingen die als vernederend worden ervaren;
- ongewenste seksuele toenadering;
- suggereren tot, of aandringen op seksuele activiteiten in ruil voor gunsten of† onder bedreiging;
- aanranding of verkrachting.
Bepalend is dat de uiting door degene die ermee wordt geconfronteerd als intimiderend wordt
ervaren.

Het aangaan of in stand houden van seksuele betrekkingen in de ruimste zin met een cliŽnt is, behoudens bestaand partnerschap of echtelijke band, onverenigbaar met het bestaan van een TCG-therapeut- cliŽnt relatie. De behandelrelatie dient te worden verbroken, mochten dergelijke† betrekkingen naar inschatting van een der partijen tot stand komen.

6. Gedragscode ten aanzien van collegaís

In alle gevallen van contacten met een cliŽnt, die door een collega behandeld wordt, dient elke opmerking of handeling die de relatie tussen cliŽnt en betrokken collega zou kunnen schaden, achterwege te blijven.

Het gestelde hierboven geldt eveneens als de TCG-therapeut werkzaam is in teamverband, hetzij met (para)medici of beoefenaren van geheel andere disciplines.

Indien een TCG-therapeut werkzaam is in teamverband dan draagt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid voor het achterwege laten van elke opmerking of handeling die de relatie tussen cliŽnt en betrokken collega zou kunnen schaden. Echter, in het belang van de cliŽnt is het wenselijk een collega te wijzen op mogelijk onethisch gedrag. Dergelijke gedragingen schaden immers niet alleen de cliŽnt en het team, maar de gehele beroepsgroep.

7. Overdracht en nazorg cliŽnten

De TCG-therapeut:

is verplicht, vanwege zijn verantwoordelijkheid tegenover de cliŽnt, zo nodig te verwijzen naar een collega met andere specialisaties, dit uiteraard na overleg en met instemming van de cliŽnt.

geeft de cliŽnt duidelijke adviezen ter preventie van de klacht(en); ook kan hij een follow-up na een bepaalde periode voorstellen.

stelt de cliŽnt tijdig in kennis over een mogelijke beŽindiging en/of overdracht van de praktijk, zodat zij voldoende gelegenheid hebben een andere therapeut te vinden.

dient bij het (tussentijds) willen beŽindigen van de behandeling duidelijk aan te geven met welke redenen dit gebeurd en dit op verantwoorde wijze te doen. Indien dit noodzakelijk is zorgt de TCG- therapeut voor een adequate verwijzing naar een andere (TCG-) therapeut .

8óHygiŽne en veiligheid

De TCG-therapeut:

werkt volgens het hygiŽneprotocol van ZHONG, welke overeenkomt met het WIP-rapport voor de acupunctuurpraktijk. Daar waar binnen dit rapport Ďacupuncturistí vermeld staat kan men ook ĎTCG-therapeutí lezen.

9. De TCG-therapeut in relatie tot de samenleving

De TCG-therapeut:

draagt binnen het domein van de Traditionele Chinese Geneeswijze bij aan de bevordering van de volksgezondheid.

draagt bij aan de gezondheidsopvoeding en voorlichting van de bevolking vanuit zijn professionele deskundigheid.

draagt bij aan het bestrijden van de gezondheidsbedreigende factoren vanuit zijn professionele deskundigheid.

werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek, daar waar gevraagd, gericht op de verbetering van de volksgezondheid en de individuele zorg voor de cliŽnt. Dit wanneer nodig met schriftelijke toestemming van de cliŽnt.

ondersteunt activiteiten van de beroepsgroep om voorwaarden te scheppen voor een verantwoorde beroepsuitoefening

10. Bereikbaarheid ZHONG-therapeuten

Directe bereikbaarheid:

Elk praktiserend TCG-therapeut van ZHONG is verplicht aan de cliŽnt informatie te verstrekken over de bereikbaarheid van de praktijk, zoals openingstijden of de mogelijkheid tot het maken van een afspraak.

Indirecte bereikbaarheid:

Elk praktiserend TCG-therapeut van ZHONG is verplicht bij afwezigheid, door middel van daartoe geŽigende middelen (bijv. antwoordapparaat, voice mail of doorkiesnummer), op werkdagen indirect bereikbaar te zijn voor zijn/haar cliŽnt.

Langdurige afwezigheid:

Elke TCG-therapeut van ZHONG is verplicht bij langdurige afwezigheid (bv. vakantie, ziekte) de cliŽnt hiervan tijdig te verwittigen. Bovendien draagt hij zorg voor een tijdige vervanging voor hen die doorbehandeld dienen te worden.

Bij gebleken onvoldoende bereikbaarheid stelt de TCG-therapeut zich bloot aan diverse sancties welke uiteindelijk zelfs tot schorsing van het lidmaatschap kunnen leiden.

11. Handhaving en controle naleving beroepscode

Controle op het naleven van deze beroepscode kan steekproefsgewijs gedurende het gehele verenigingsjaar plaats vinden door de Kwaliteit- en Visitatiecommissie (CKC).

Een door ZHONG aangewezen Kwaliteit- en Visitatiecommissie (CKC) zal in willekeurige volgorde bezoeken afleggen bij de aangesloten TCG-therapeut. Dit om naleving van de beroepscode en wijze van beroepsuitoefening (houding en gedrag) te beoordelen, waar mogelijk op grond van de door ZHONG gestelde normen en/ of eisen.

Bij het niet en/of onvoldoende opvolgen van het gestelde in de beroepscode stelt de betreffende TCG-therapeut zich bloot aan sancties welke uiteindelijk tot schorsing of royement kunnen leiden.

De ballotagecommissies van de beroepsvereniging ZHONG controleren de richtlijnen met betrekking tot de gevolgde TCG-opleidingen.

12. Nascholingscriteria

Nascholing is scholing die de opgedane kennis, kunde en houding met betrekking tot de Traditionele Chinese Geneeskunde aanvult en verdiept.

De voorwaarden waaraan een nascholing dient te voldoen om erkend te worden door NVTCG ZHONG zijn:

a.Een opleiding dient in beginsel geaccrediteerd te zijn door ZHONG en verband te houden met het voeren van een TCG-praktijk.

b. Richtlijnen voor nascholing zijn terug te vinden in het nascholingsprotocol.

c. De nascholing dient er op gericht te zijn de kwaliteit van de TCM-behandeling door de TCG-therapeut in zijn of haar praktijk te behouden c.q. te verbeteren.

d. Een bewijs van deelname aan de nascholing dient digitaal geplaatst te worden bij het eigen profiel op de website of dient opgestuurd te worden naar het secretariaat.

Indien gevraagd dient er een inhoudelijk verslag/syllabus overlegd te worden.

e. Het bestuur of een door het bestuur ingestelde nascholingscommissie beslist over de geldigheid van gevolgde nascholing. De uitspraak hierover is bindend.

Controle op en het sanctioneren met betrekking tot de regelgeving nascholingscriteria is in handen van de nascholingscommissie in samenspraak met de onderwijscommissie en de Kwaliteit- en Visitatiecommissie (CKC).

13. Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ieder praktiserend ZHONG-lid is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt eventuele directe/indirecte schade ontstaan door het uitoefenen van de specialisatie(s) genoemd in de licentieverklaring van de TCG therapeut.

14. Slotbepaling.

De TCG- therapeut is ermee bekend dat dit reglement onderdeel uitmaakt van het toetsingskader van ZHONG.

Waar in de tekst Ďhijí staat, kan ook Ďzijí gelezen worden; waar ĎTCG-therapeutí staat kan ook ĎTCG-therapeuteí gelezen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

DE PRAKTIJK

INDICATIES

CONTACT

SANDRA LUIJPERS

NIEUWS

LINKS

Acupunctuur TCG Venlo - Beropescode

Velden

Qisan Praktijk voor Acupunctuur
Op 't Aardbroek 32
5941 GW Velden